Allmänna villkor

Senast uppdaterat 2018-05-04

Följande allmänna villkor , inklusive Bilaga 1 (Personuppgiftspolicy), gäller vid köp av produkter (nedan ”Produkterna”) via Barntema Nordic AB, org.nr. 559032-0213, och dess webbplatser, (nedan ”Barntema”), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive konsument (nedan ”Konsumenten”) och Barntema. Via Barntema kan du handla produkter från andra företag (”Samarbetspartners ”) som valt att sälja sina produkter via Barntema. Om du handlar en produkt från en Samarbetspartner via Barntema är det Samarbetspartnern, inte Barntema, du ingår avtal med. Alla våra samarbetspartner har godkänt nedanstående allmänna villkor och det är de som tillämpas när samarbetspartners säljer produkter på Barntema. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Barntema framgår på Barntemas webbplats. Vid försäljning till Konsument tillämpar Barntema de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning, däribland lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Oavsett vem som levererar produkten kan du alltid kontakta Barntemas kundtjänst, och betalning sker via de betalningslösningar som erbjuds på Barntemas webbplats.

Produkter
Produkter som säljs på Barntemas webbaserade handelsplattform (”Handelsplatsen”) är upplagda av Barntema efter erbjudande från enskilda näringsidkare och användare av Handelsplatsen (nedan gemensamt ”Samarbetspartners”) samt efter granskning och godkännande av Barntema. Barntema är mån om att Konsumenter är nöjda med de Produkter som marknadsförs och saluförs på Handelsplatsen, vilket även ger anledning att ställa långtgående krav på våra Samarbetspartners. Samarbetspartnerna ansvarar således för att varje enskild Produkt överensstämmer med lämnade produktbeskrivningar samt för varje enskild Produkt vad gäller exempelvis lämnade särskilda garantier, att Produkten uppfyller de krav som ställs på bl.a. säkerhet, hälsa och miljö, att Produkten inte gör intrång i tredje parts immateriella rättigheter (t.ex. piratkopior) eller på något sätt bryter mot gällande regler, normer och praxis. Barntema är väldigt mån om att inte genomföra saluföring, försäljning eller marknadsföring av Produkter som inte uppfyller de krav som Barntema ställer på Samarbetspartners och de Produkter som saluförs på Handelsplatsen. Barntema uppmanar därför Konsumenten att vid misstanke om oegentlighet i en Produkt (även när ånger eller reklamation inte sker) meddela Barntema om detta.

Avtal, köp och beställning
För att genomföra ett köp via Handelsplatsen måste Konsumenten acceptera dessa allmänna villkor. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Konsumenten att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies. Köp av Produkterna sker via www.Barntema.se. Barntema träffar avtal om köp med Konsumenten först när Barntema bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. För att kunna beställa på Handelsplatsen måste Konsumenten ha fyllt 18 år. Barntema accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Barntema förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Konsuments beställning (exempelvis om Konsument uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar). Barntema ansvarar inte för information på Handelsplatsen som härrör från tredjeman. All bildinformation skall ses som illustrationer, och kan ej heller garanteras återge Produktens exakta utseende, antal, beskaffenhet eller ursprung. Barntema reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Handelsplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Barntema eller samarbetspartnern har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Handelsplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. För det fall att en Produkt i Barntemas sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar makuleras köpet och Konsumenten äger då rätt att få sina pengar tillbaka avseende köpet. Vi förbehåller oss rätten att spärra dig för vidare köp via vår webbsida om vi har skäl att tro att du har gjort beställning som strider mot bestämmelserna i dessa allmänna villkor eller i strid mot gällande lag (t ex om vi misstänker bedrägeri).

Leverans och transport
Allmänt om leverans av Produkter
Barntema arbetar inte med eget lager utan har knutit till sig enskilda Samarbetspartners i Sverige som lagerhåller Produkterna. Enligt det avtal som ingås mellan Samarbetspartner och Barntema förpliktas Samarbetspartnern att för Barntema reservera och ”öronmärka” de Produkter som saluförs på Handelsplatsen. Konsumentens beställning skickas från respektive Samarbetspartners egna lager efter att Barntema har bekräftat köpet genom en orderbekräftelse till Konsumenten. Har Konsumenten beställt Produkter som kommer från olika Samarbetspartners kan Produkterna komma att skickas till Konsumenten i olika försändelser. Konsumenten svarar för all information som Konsumenten uppger till Barntema i samband med köp, exempelvis uppgifter om leveransadress. Barntema eller berörd Samarbetspartner svarar inte för eventuella problem (såsom utebliven leverans eller återbetalning) som kan uppstå på grund av felaktig eller bristfällig information till Barntema. Konsumenten skall stå för de extrakostnader som kan uppstå i samband med den felaktiga eller bristfälliga informationen. Om paket ska lösas ut ska Konsumenten göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Konsumenten får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Konsumenten lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Vissa Produkter som säljs på Handelsplatsen har fysiska egenskaper (storlek och/eller vikt) som inte gör det möjligt att skicka dessa med normal postförsändelse, sådana produkter benämns i detta avsnitt som ”otympliga och/eller tunga produkter”. För otympliga och/eller tunga produkter gäller särskilda leveransvillkor vilka framgår längre ner i detta avsnitt. För alla Produkter som inte utgör otympliga och/eller tunga produkter eller är beställningsvaror gäller följande leveransvillkor:

Leveransvillkor för Produkter (andra än otympliga och/eller tunga produkter)
Samarbetspartners har krav på sig att behandla Konsumentens order inom 24 timmar på helgfri måndag till fredag och Konsumenten skall ha fått leverans av Produkten till sig inom 5 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) från att orderbekräftelsen har tillställts Konsumenten. Konsument, som inom angiven tid från köpet inte har fått någon avisering eller meddelande om leverans bör ta kontakt med Barntema snarast för att säkerställa att det inte blivit något fel med t.ex. aviseringen.

Beställningsvaror
För beställningsvaror ska leveranstiden tydligt framgå av produktbeskrivningen i nära anslutning till produktens köpknapp. Beställningsvaror är exempelvis Barnvagnar, Bilbarnstolar och Barnmöbler. 

Leveransvillkor för otympliga och/eller tunga produkter
Att en Produkt utgör en otymplig och/eller tung produkt framgår normalt i Produktens information på Handelsplatsen och anges alltid i den orderbekräftelse som Konsument erhåller efter en slutförd beställning. Inom 5 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) från att orderbekräftelsen har tillställts Konsumenten ska den Samarbetspartner som tillhandahåller den otympliga och/eller tunga produkten kontakta Konsumenten för att gemensamt bestämma dag för leverans av den otympliga och/eller tunga produkten. Samarbetspartneren ska erbjuda Kunden leverans senast inom 5 arbetsdagar (helgfri måndag till fredag) från den dag Samarbetspartneren kontaktar Konsumenten. Leverans av otympliga och/eller tunga produkter innebär normalt att Konsumenten måste närvara fysiskt och motta den otympliga och/eller tunga produkten på sin hemadress samt att leveransen genomförs under normal kontorstid.

Leveransförseningar och avbeställningar
Om leveransförsening uppstår meddelar Barntema Konsumenten. Konsumenten har alltid rätt att reklamera sitt köp enligt gällande konsumenträttsliga regler om Produkten inte erhållits inom utlovad leveranstid. Reklamation av köp skall ske skriftligen till Barntema via e-post eller formuläret på webbsidan. Konsumenten är dock införstådd i att det inte föreligger någon automatisk rätt till hävning av köpet i händelse av förseningar som Barntema åtgärdar inom skälig tid. Vid reklamation p.g.a. försenad leverans skall Konsumenten bereda Barntema skälig tid att fullgöra köpet. Vid avbeställning kan Konsumenten komma att krävas på ersättning för kostnader och förlust i övrigt som uppstått innan avbeställningen gjordes (t.ex. fraktkostnader) och Barntema kan därvid komma att räkna av sådan kostnad eller förlust från betalning som Konsumenten har gjort till Barntema.

Om avbeställning görs betalar Barntema tillbaka erlagt köpbelopp (med avdrag för eventuella skäliga kostnader eller förlust i övrigt förorsakade av avbeställningen) utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalenderdagar efter att avbeställning har inkommit. Det kan finnas tillfällen då det är omöjligt att fullfölja en beställning, till exempel ifall en enskild Samarbetspartner inte kan fullfölja sitt åtagande gentemot Barntema. Barntema ansvarar inte för transportrisken, d.v.s. risken för att en Produkt skadas eller kommer bort under transporten till Konsumenten, utan det gör den enskilda Samarbetspartnern som skickar Produkten. Om skada under transporten skulle uppkomma på Produkten skall dock Konsumenten vända sig till Barntema. Barntema hjälper Konsumenten vid begäran av frågor rörande transport och leverans. Konsumenten står för risken vid eventuella returer och samtliga returer skall ske enligt instruktion från Barntema. Konsumenten bör anmäla eventuella transportskador till fraktbolaget snarast efter att Produkten erhållits. Synliga transportskador bör anmälas omgående i samband med leveransen, eftersom sådana skador typiskt sätt omfattas av fraktbolags ansvar där reklamationsfristen i regel är väldigt kort. Konsumenten måste även anmäla eventuella transportskador till Barntema inom skälig tid efter att felet upptäckts eller borde ha upptäckts. Om produkten har synliga transportskador har Konsumenten ansvarar för att avemballera och inspektera Produktens skick inom en kortare tid efter mottagandet.

Outhämtade paket
Hämtar Konsumenten ej ut sitt paket inom angiven tid och Produkten returneras, kommer Barntema att debitera Konsumenten den faktiska fraktkostnaden för paketet (dock högst 500 kr) inkl. moms per outhämtad försändelse för respektive Samarbetspartner. Beloppet kommer att justeras på betalningen innan återbetalning. Barntema återbetalar dock erlagt köpbelopp till Konsumenten, reducerat med nämnd avgift, utan onödigt dröjsmål och senast 14 kalenderdagar efter det att Barntema får kännedom om att berörd Samarbetspartner mottagit det returnerade paketet.

I händelse av att Konsumenten har missat att hämta ut sitt paket kan Konsumenten välja att få sitt paket utskickat på nytt. Då debiteras Konsumenten den faktiska kostnaden för att Produkterna skickades i retur till den berörda Samarbetspartnern plus fraktkostnaden för att skicka paket till Konsumenten på nytt. Denna kostnad kommer Barntema att fakturera Konsumenten i en separat faktura i efterhand.

Priser och betalning
Barntemas priser och avgifter som anges på Handelsplatsen är inklusive mervärdeskatt om inte annat särskilt anges. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Konsumenten kan betala på sätt som anges på Handelsplatsen. Barntema har rätt att ta betalt av Konsumenten redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Konsumenten. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan det komma att göras en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Barntema förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Konsumenten valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Konsumenten inte godkänns för det valda betalsättet.

Presentkort
Presentkort som köps på Handelsplatsen fungerar som giltigt betalmedel i 1 år från köpdatum, eller under den kortare eller längre tidsperiod som framgår av presentkortet, för samtliga Produkter på Handelsplatsen med undantag för presentkort.

Säkerhet och sekretess
All hantering av Konsumentens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett SSL-certifikat. I samband med Konsumentens registrering och beställning godkänner Konsumenten att Barntema lagrar och använder Konsumentens uppgifter för att fullfölja sina åtaganden gentemot Konsumenten. Konsumenten samtycker i och med sitt köp på Barntema till Barntemas personuppgiftspolicy enligt Bilaga 1. Barntema dokumenterar även viss kommunikation som Barntema har med Konsumenten via telefon eller e-post, för att kunna tillhandahålla den service som Konsumenten har rätt att förvänta sig av Barntema. Barntema kommer inte att lämna ut Konsumentens personuppgifter till tredje part, såvida inte detta krävs i samband med Konsumentens köp, tvingande regler eller domstolsorder. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) har Konsumenten rätt att få den information som Barntema har registrerat. Om informationen är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan Konsumenten begära att informationen skall rättas eller tas bort.

Konsumenten samtycker till att Barntema lämnar ut Konsumentens person- och adressuppgifter till tredje part för att fullborda konsumentens köp i enlighet med Barntemas vid var tid gällande personuppgiftspolicy. Barntema svarar dock inte för sådan tredje parts användning av Konsumentens personuppgifter och tar heller inget ansvar för eventuell reklam eller annat material som tredje part skickar till Konsumenten, såvida Barntema inte uttryckligen begärt att reklam eller liknande material skickas till Konsumenten.

Barntema ser allvarligt på bedrägerier samt bedrägeriförsök och arbetar aktivt för att motverka dessa.

Ångerrätt
Konsumentens ångerrätt regleras i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler samt gällande praxis. Generellt har Konsumenten 14 kalenderdagars ångerrätt på samtliga produkter. Konsumenten har alltså rätt att frånträda avtalet om köp genom att lämna eller sända ett meddelande om detta inom denna frist. Plomberade produkter omfattas av ångerrätten endast om plomberingen är obruten. För Produkter som omfattas av ångerrätten gäller att Konsumenten kan bli skyldig att ersätta Barntema för en Produkts värdeminskning i den mån det beror på att Konsumenten hanterat Produkten i större utsträckning än vad som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion, vilket kan vara fallet om Produkten returneras i använt eller skadat skick. Retur av produkter med djurhår kommer att värderas som osäljbara. Orsaken är att barn kan vara allergiska mot djurpäls och kan bli sjuka av detta. Ångerfristen börjar löpa från den dag Konsumenten tagit emot Produkten. Barntema betalar tillbaka erlagt köpbelopp utan onödigt dröjsmål efter att returen mottagits eller Konsumenten visat att Produkten sänts tillbaka. Konsumenten skall själv betala returfrakten och rekommenderas att returnera ångrad Produkt i originalförpackning med tillhörande emballage. Ibland kan Samarbetspartnern erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella produktsidan på Handelsplatsen. För att använda sig av ångerrätten rekommenderar Barntema att Konsumenten först kontaktar Barntema innan Konsumenten returnerar en Produkt (för kontaktuppgifter se länken ”Kontakta oss”). Genom att kontakta Barntemas Kundservice erhålls snabb hjälp för hantering av returärenden och när du inkommer till Barntema med begäran att utnyttja ångerrätten kommer Barntema utan dröjsmål att bekräfta mottagandet av meddelandet. Om Konsumenten föredrar det, kan dock ånger ske genom att fylla i något av de standardformulär som finns framtaget för utövande av ångerrätten (http://publikationer.konsumentverket.se). Konsumenten är införstådd i att Konsumenten, för att få nyttja ångerrätten, senast inom 14 kalenderdagar från att ångerrätten meddelats, returnerar den ångrade Produkten. Såvida Produkten inte returnerats inom föreskriven tid frånfaller ångerrätten.

Produkter och produktkategorier som undantas från ångerrätten är:
(a) varor som har tillverkats enligt Konsumentens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder, badkläder, in-ear hörlurar, kosmetiska och hygieniska produkter så som smink och hårvård, löshår, hårtorkar, rakapparater, eltandborstar, vågar, värmedynor, fotbad och liknande produkter);
(c) en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal (exempelvis livsmedel eller läkemedel);
(d) ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling; eller
(e) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram, applikationer, spel, musik, videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).
(f) med ovan liknande eller jämförbara Produkter.

Garanti och reklamationsrätt
Alla Produkter som säljs på Handelsplatsen säljs med reklamationsrätt enligt gällande konsumenträttsliga regler. Avvikelser från de vanliga reklamationsreglerna anges i produktbeskrivningarna, exempelvis för Produkter som försäljs i ”befintligt skick”. Det kan röra sig om Produkter som kommer från konkurslager, Produkter som kan ha vissa defekter (exempelvis rökskadade kläder och liknande), eller Produkter med funktionsbrister. I sådana fall gäller en begränsad reklamationsrätt eftersom det erbjudna priset motsvarar Produktens befintliga skick. Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. De flesta reklamationer är enkla att åtgärda genom att vi skickar reservdelar. Fabrikationsfel skall konstateras av Barntema, eller dess  Samarbetspartner, varpå kunden, om det inte räcker med att skicka reservdelar, i första hand erhåller fri reparation. Om detta inte kan erbjudas kan en ny produkt erbjudas eller pengarna återfås. Detta förutsätter att alla skötselråd följts och att normal aktsamhet iakttagits. 

Barntema sköter all konsumentsupport och kommunikation i övrigt med Konsumenten gällande dennes köp, inbegripet mottagande och hantering av reklamationer. Konsumenten kan dock i särskilda fall komma att bli förmedlad en kontakt med berörd Samarbetspartner, exempelvis om Konsumentens köp eller ärende blir föremål för rättslig prövning avseende spörsmål som hänför sig till enskild Samarbetspartner eller till förhållanden som Samarbetspartnern i övrigt svarar för. Vissa Produkter omfattas av särskilda garantier och omfattningen av garantierna framgår i sådana fall av produktbeskrivningen alternativt medföljer Produkten vid leveransen.

I reklamations- och garantiärenden gör Barntema, alternativt den berörda Samarbetspartnern efter samråd med Barntema, en undersökning för att fastställa huruvida fel föreligger. Om det vid sådan undersökning visar sig att det inte föreligger något fel har Barntema, alternativt den berörda Samarbetspartnern, rätt att ta ut en felsökningsavgift enligt stycket nedan. Vid fel på Produkt eller order kan Konsumenten tillfälligt behöva bekosta returfrakten men har i sådana fall rätt att få ersättning för detta. Vid reklamation har Konsumenten rätt till de påföljder som följer av gällande konsumentregler.

Konsumenten är därmed införstådd i att Barntema alternativt Samarbetspartnern, efter skäligt rådrum med Barntema, har rätt att i första hand erbjuda Konsumenten avhjälpande (ex. reparation) eller omleverans om detta kan ske inom skälig tid och utan extra kostnad för Konsumenten. Om detta ej kan ske har Konsumenten rätt att kräva prisavdrag eller ersättning för att rätta felet. Om felet är av väsentligt betydelse för Konsumenten har Konsumenten rätt att häva köpet. Vid fel på Produkt som ej orsakats av Konsumenten men som omfattas av särskild garanti som lämnats av Samarbetspartner, repareras eller ersätts Produkten av den enskilda Samarbetspartnern på Samarbetspartnerns bekostnad. Härutöver har Konsumenten ingen ytterligare möjlighet att påkalla kompensation av Barntema. Konsumenten bör spara och förvara orderbekräftelsen och kvittot från sitt köp väl eftersom dokumentet krävs om Konsumenten behöver reklamera Produkten.

Felsökningsavgift
Om det i ett reklamations- eller garantiärende vid undersökning av en reklamerad produkt visar sig att produkten inte är behäftad med ett fel för vilket Barntema eller den berörda Samarbetspartnern ansvar har den av Barntema eller den berörda Samarbetspartnern som utfört sådan undersökning (eller på vars uppdrag undersökningen utförts) rätt att debitera Konsumenten en skälig felsökningsavgift. Felsökningsavgiften får inte överstiga 350 kronor och får endast tas ut under förutsättning att Konsumenten meddelats om att sådan felsökningsavgift kan komma att tas ut före undersökningen genomförts.

Nyhetsbrev och reklam

Genom att registrera dina uppgifter godkänner du att Barntema Nordic AB skickar erbjudande och nyheter till dig. Du kan när som helst anmäla att du inte längre vill ta emot dessa. I e-post kan du enkelt avprenumerera via en länk i e-posten. 

Tvister, lag och lagval

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Barntemas kundservice. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor mellan Barntema och en Kund som inte är Konsument skall prövas vid Malmö tingsrätt som första och enda instans.

Webbplatsen ägs av Barntema. Innehållet på Webbplatsen ägs av Barntema eller dess Samarbetspartners eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Barntema.

Länk till EU:s gemensamma tvistlösningssida

Vid frågor eller funderingar om Barntemas allmänna villkor kontaktas kundservice.

Bilaga 1 – personuppgiftspolicy 

Denna bilaga ersätts den 25e maj 2018 med en ny personuppgiftspolicy som går under beteckningen GDPR - du hittar den här.

Personuppgiftslagen (PUL) syftar till att skydda enskilda individer mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. Lagen gäller för behandling av personuppgifter i hela samhället och för verksamhet som bedrivs såväl av myndigheter, företag och enskilda individer. Barntema värnar om din personliga integritet och strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt. Vi prioriterar alltid skyddet av all information du anförtror oss och följer naturligtvis de lagar och regler som finns t.ex. personuppgiftslagen och andra regler om sekretess för att skydda din integritet. På Handelsplatsen kommer du som kund att behöva uppge personuppgifter för att genomföra köp. Dessa uppgifter är helt nödvändiga för att köp skall kunna genomföras eller för att du skall kunna erhålla nyhetsbrev. Genom att handla hos oss eller genom att abonnera på nyhetsbrev accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter. Genom att handla hos Barntema samtycker du som kund till att personuppgifterna används för

att kontrollera att köparen är vem den utger sig för att vara;
att hjälpa dig med efterköpservice;
att erbjuda dig nya produkter och tjänster om du så önskar;
nyhetsbrev;
uppgifter till samarbetspartners, även utanför EU (se nedan).
I samband med tillhandahållandet av våra tjänster över Internet använder Barntema olika samarbetspartners, även partners utanför EU. I dessa fall är Barntema personuppgiftsansvarig och har reglerat sina mellanhavanden avseende hanteringen av personuppgifter genom personuppgiftsbiträdesavtal. Om hela eller delar av Barntemas verksamhet säljs eller integreras med annan verksamhet kan dina personuppgifter lämnas ut till våra rådgivare, eventuell köpare och dennes rådgivare och lämnas vidare till verksamhetens nya ägare. 

Barntema bevarar dina personuppgifter under tre (3) år efter det att vår relation har upphört. Barntema vidtar rimliga åtgärder för att hålla de personuppgifter som behandlas aktuella och att gallra inaktuella samt på andra sätt felaktiga eller onödiga personuppgifter. Barntema vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Barntema kan även komma att behandla andra parters personuppgifter, såsom handlares, och vad som anges i denna policy äger motsvarande tillämpning avseende sådana andra parters personuppgifter.

Barntema använder sig av cookies. När du besöker Barntemas webbplats, kan därför information lagras på din dator så att vi kan känna igen din dator. Denna information är vanligtvis i form av en textfil vilken betecknas som en ”cookie”. En cookie är en fil som möjliggör identifikation av ditt kommunikationsmedel (tex. dator) men utan personuppgifter. I normala fall tillåter de att viss information om din dator insamlas, inklusive din Internet Protocol- (IP-) adress, din dators operativsystem, din webbläsare och adresser till webbsidor som länkar till Barntemas webbplats. Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på besökarens dator och har ett utgångsdatum. Sådana cookies raderas efter att utgångsdatumet passerats. Den andra typen av kakor kallas sessionskakor och saknar utgångsdatum men försvinner när webbläsaren (eller annan typ av läsare) stängs av.

De cookies vi använder oss av används bland annat för att skicka rätt information till rätt användare, hantera inloggning och skicka rätt användare till rätt server. Dessutom krävs cookies för några av funktionerna på får webbsida. Cookies används också för analys av besöken på webbsidor och för anonym demografik profilering, så att vi kan förbättra våra tjänster. Barntema kan använda sig av så kallade web beacons (eller ”pixel tags”) i samband med några webbsidor. Vi använder dem emellertid inte för att identifiera enskilda användare personligen. Web beacons är i normala fall grafiska bilder som finns på en webbsida och de används för att räkna besökare på en webbsida och/eller för tillgång till vissa cookies. Denna information används för att förbättra våra tjänster. Web beacons samlar i normala fall inte in någon annan information än den som din webbläsare ger oss som en standardinställning vid varje slag av internetkommunikation.

Du kan välja att inte ta emot cookies eller web beacon. Det kan dock medföra att funktionaliteten på vår webbplats stöter på problem. En web beacon kan emellertid fortsätta att samla in information om besök från din IP-adress, men sådan information kommer inte längre att vara särpräglad. Om du inte önskar att ta emot cookies eller vill bli varnad innan de lagras på din dator, kan du ändra inställningarna på din webbläsare, läsplatta eller mobiltelefon.

Du kan naturligtvis få information om vilka uppgifter om dig som Barntema behandlar och även begära att uppgifter tas bort eller ändras om de skulle visa sig vara felaktiga eller ofullständiga. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska behandlas eller användas för direkt marknadsföring. Om du har frågor av denna art gällande personuppgifter ber vi dig att kontakta kundservice. Du har, enligt gällande personuppgiftslagstiftning, rätt att en gång per kalenderår gratis få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig, oavsett hur dessa samlats in. Barntema Nordic AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Få vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information om kampanjer, tävlingar, rabatter och mycket mer på temat barn.