AD / HD – ett begrepp med många fördomar

AD/HD används ofta och av många för att beskriva ”störiga barn”. Få vet att AD/HD är en funktionsnedsättning, en så kallad neuropsykiatrisk funktionsnedsättning för att vara exakt. Det innebär att man har svårigheter som beror på hur hjärnan arbetar och fungerar. Mellan 3-6% av alla skolbarn har någon form av AD/HD.

Att ha barn i sin närhet som lider av AD/HD kan vara både tröttsamt och påfrestande. Det behöver inte bara vara föräldrarna som tycker det är jobbigt, utan även för klasskamrater och vänner kan det vara påfrestande. För föräldern blir det dock ofta dubbelt, då de dels ofta har en jobbig situation med sitt egna barn, samtidigt som de ofta möts av okunskap och kommentarer såsom ”varför säger de inte till sitt barn!”.

Definition av AD / HD

De flesta med AD/HD har svårt med både uppmärksamhet och impulsivitet/hyperaktivitet. En del har dock övervägande svårigheter med antingen uppmärksamhet (ibland kallat ADD) eller framförallt impulsivitet/hyperaktivitet. Problemen kan ha olika svårighetsgrad och de kan även variera under olika perioder mellan barndom och vuxen ålder.

”AD/HD är en förkortning av: Attention Deficit Hyperactivity Disorder.”

Många barn med AD/HD har svårt att koncentrera sig, att tänka efter innan man handlar och att ha lagom mycket energi när något ska göra. För att få diagnosen krävs det att symptomen uppmärksammas tidigt  i livet, att de är varaktiga samt att de är så pass märkbara att de skapar problem under olika delar av vardagen. AD/HD har inget med intelligens att göra och är inte en sjukdom.

AD / HD och dess innebörd i vardagen

AD/HD påverkar vardagslivet även om nedsättningen inte syns på utsidan. Symptomen yttrar sig på olika sätt för olika personer vilket gör att en del har det lätt där andra har det svårare och vice versa.

Uppmärksamhetsproblem: Detta visar sig ofta i svårigheter att styra och hålla kvar sin koncentration, särskilt för sådant som inte intresserar en. Det blir därför mycket svårt att göra en uppgift om den är tråkig. Många barn med AD/HD kan uppfattas som slarviga. De tappar ofta bort saker, de har svårt att hålla reda på tiden och de gör många slarvfel. Det kan verka som om de inte lyssnar när man pratar till dem och de blir lätt störda av ljud och händelser i omgivningen. Att ha AD/HD innebär dock inte alltid att man inte kan koncentrera sig. Många kan snarare bli djupt koncentrerade när det är något som intresserar dem, såsom exempelvis lego eller tv-spel.

Impulsivitet: Detta visar sig ofta i svårighet att reagera vid rätt tillfälle samt i att det kan vara svårt att tänka efter innan man handlar. Det handlar inte om att barn med AD/HD inte vet vad som är rätt och fel att säga eller göra – det gör de – de hinner bara inte tänka på det just i det ögonblicket. Många barn med AD/HD pratar rakt ut, de avbryter gärna och de har svårt att vänta på sin tur. De har ofta svårt att tänka långsiktigt. Barn med AD/HD har i många fall svårt att hantera motgångar eller hinder. De kan vid sådana tillfällen ha svårt att hantera sina känslor och de reagerar ofta på ett sätt som utomstående tycker är överdrivet. Bristerna i impulskontroll blir särskilt tydliga i miljöer och situationer som är mer ostrukturerade som exempelvis på fritids.

Hyperaktivitet: Detta är vad många förknippar med AD/HD. Det är egentligen en överaktivitet som gör det svårt att hitta en lagom aktivitetsnivå för den situation man befinner sig i. Barn som har AD / HD kan snabbt förflytta sig mellan att gå på högvarv till att vara helt tömda på energi. Med ökad ålder blir hyperaktiviteten mer dold för omgivningen men den kan fortfarande yttra sig i form av rastlöshet.

Vanliga problem vid ADHD

AD/HD kan ge upphov till även andra svårigheter i livet. Det är inte ovanligt att barn med nedsättningen lider av inlärningsproblem, språkstörningar, svårigheter i samspelet med andra, sociala beteendeproblem och svårigheter med sömn samt motorik. AD/HD kan även påverka barnets självkänsla, så det lätt känner sig annorlunda. Detta kan i sin tur leda till ängslan och nedstämdhet som i vissa fall också kan behöva behandlas. Mycket av problemen som kommer av AD/HD kan dock undvikas och begränsas genom att omgivningen har kunskap om AD/HD och kan anpassa utifrån barnets förutsättningar.

Skillnader mellan pojkar och flickor samt mellan barn och vuxna

AD/HD innebär samma sak hos flickor och pojkar. Det skiljer sig inte åt och de eventuella skillnader som omgivningen ser beror sannolikt på könsskillnader än på AD/HD i sig. AD / HD finns också i alla länder och kulturer. AD/HD är en livslång funktionsnedsättning som både barnet och omgivningen måste lära sig att leva med och hantera. Det finns ingen behandling som botar AD/HD men det går att göra mycket för att underlätta i vardagen.

Tidigare trodde man att AD/HD kunde växa bort, men idag vet man att svårigheterna finns kvar även i vuxen ålder. Hjärnan mognar och utvecklas vilket för många innebär ökad kontroll på överaktivitet och impulsivitet, medan uppmärksamhetsproblematiken oftast finns kvar. En vuxen kan ofta dölja sina problem mer än ett barn. De flesta med AD/HD kan som vuxna leva ett gott liv med familj, vänner och arbetet om de bara får den förståelse och stöd i vardagen som de behöver.

Underlätta för barn med AD/HD

Kunskap skapar förutsättningar och grund för förståelse och respekt för de svårigheter som barn med AD/HD lider av. Det är viktigt att skapa bra vardagsrutiner när det gäller morgon och kväll, måltider, läxläsning, mm. Barn med AD/HD mår bäst när dagen är förutsägbar och välstrukturerad. Bra tips är att tydliggöra med schema, lappar, färgkodning och klockor.

Är du som vuxen i kontakt med barn med AD/HD är det viktigt att vara tydlig och att ge enkla uppmaningar, att förbereda förändringar och byten av aktivitet och ge mycket beröm och uppmuntran. Kravnivån behöver ofta sänkas när det gäller förväntningar på att fungera självständigt, att kunna organisera och planera sin tillvaro och ta ansvar för sin vardag. Tänk på att barnet inte rår för sina svårigheter, så blir det lättare att inte låta sig provoceras och att behålla sitt lugn.

Denna text är en sammanfattning av: Skånevård Sund – Barn- och ungdomspsykiatri Malmö Trelleborg 2013-11-19.

Håll dig uppdaterad med de senaste nyheterna inom barn och familj: