Villkor för butik

När du skickar in detta formulär så godkänner du nedan avtal och dess bilagor och accepterar att detta gäller mellan Barntema Nordic AB (nedan kallad Barntema) och dig som säljande företag (nedan kallad Samarbetspartnern).

Sammanfattning av avtal med Samarbetspartner

Här följer en sammanfattning av de viktigaste punkterna i avtalet mellan Barntema och Samarbetspartnern. Punkterna bygger på de frågor som samarbetspartners ofta funderar över. Läs noggrant igenom dessa punkter och var fullt införstådd i dessa punkter, så undviker vi missförstånd och får ett effektivare samarbete.  

 1. Allmänna villkor
  De Allmänna villkor som finns på www.barntema.se är de som gäller vid alla köp på genom Barntema. Detta oavsett vem som levererar produkten. Våra Allmänna villkor följer praxis i branschen, så inga konstigheter där.
 2. Godkänd Samarbetspartner
  För att sälja på Barntema måste du ha ett svenskregistrerat företag med F-skatt och momsregistreringsnummer. Du behöver inte ha en e-handel, utan du kan även ha en fysisk butik eller vara en leverantör/grossist av barn- och babyprodukter.
 3. Pris
  Priset som konsumenten betalar för produkten får aldrig vara högre på Barntema än vad priset är i din egen butik eller på annat ställe där du säljer produkten.
 4. Leverans
  Produkten ska alltid skickas från ditt lager inom 24 timmar (vardagar) och konsument ska alltid ha produkten inom 5 arbetsdagar (undantag gäller för otympliga eller tunga produkter). Utskicket till konsument skall ske med en av Barntema godkänd speditör, som är Posten, DHL, Schenker, UPS, DSV och Bring. Det är du som Samarbetspartner som ansvarar för att produkten kommer fram till konsumenten. Du ska alltid bifoga Barntemas plocksedel i leveransen. Kan du av någon anledning inte leverera en produkt så ska detta omedelbart meddelas Barntema.  
 5. Kundservice & kunduppgifter
  Barntema är den part som normalt besvarar alla kundärende. Undantag är produktfrågor som besvaras av dig som Samarbetspartner. Barntema äger alla kunduppgifter och Samarbetspartner får inte kontakta konsumenten i annat än för att fullgöra köp- och leverensprocessen. Om någon konsument kontakta dig i andra ärenden än produktfrågor så ska dessa ärenden genast skickas till Barntemas kundservice. Kundärende som kommer till dig från Barntema eller konsument skall alltid besvaras inom 24 timmar (vardagar). Om svar uteblir har Barntema rätt att ta beslut i ärendet utan din inverkan. Alla frågor om ersättning och pengar, relaterat till konsument, regleras av Barntema. Som Samarbetspartner intygar du att följer reglerna enligt GDPR.
 6. Semester och ledighet
  Om du av någon anledning behöver åka bort och inte kan leverera enligt avtalets villkor, så kan du pausa ditt konto. Kontakta Barntema så hjälper vi dig.
 7. Konsekvenser vid brott mot avtal
  Samarbetspartner som inte följer villkoren i avtalet och gällande lag eller på annat sätt inte är samarbetsvillig riskerar att få utbetalningar frysta, kontot pausat eller i allvarligare fall bli helt avstängd från Barntemas Webbplats. 

Vi ser gärna att du länka till din butik hos oss från din egen webbsida.

Skriv gärna: Du hittar oss även på Barntema + länk

Var på sidan du länkar är inte så viktigt – det viktigaste är att du länkar till oss! Tack!  

Avtal

Avtalet innehåller

Version uppdaterad: 170314 

Definition i detta avtal

Plattformen : Den systemlösning som Barntema valt att använda för att möjliggör försäljning av Samarbetspartnerns produkt till konsument.

Webbplatsen : www.barntema.se

Konsument : Den part/kund/konsument som köpt en produkt via plattformen. 

Allmänna villkor: De villkor konsument godkänner när konsument genomför ett köp på webbplatsen.

Avtalet: Detta dokument inklusive dess bilagor.

Användarkonto: Det konto på webbplatsen som Samarbetspartnern har tillgång till efter registrering och signerande av avtalet.

Produkter: De varor, produkter och tjänster som erbjuds på webbplatsen.

Produktbeskrivning: Allt innehåll, inkl bilder och bilagor, som finns på produktsidan eller via dess länkar.

Originalförpackning: Detta avser produkttillverkarens förpackningar för produkt som utformats för försäljning av produkten i butiker till konsumenter. En originalförpackning syftar normalt till att skydda samt presentera och marknadsföra produkten och utgör normalt inte en del av själva produkten.

Fullbordat köp: När ett köp är definitivt, dvs konsument har inte längre någon rätt att kräva ersättning eller återbetalning, oavsett orsak, för sitt köp.

Försäljningsmånad: Den månad då transaktionen med konsument inträffar.

1            Bakgrund och tillämplighet

1.1   Barntema är ett bolag som tillhandahåller en plattform för förmedling av barn- och babyprodukter. Verksamheten består bland annat av att hitta konsumenter som vill köpa produkter genom plattformen och förmedla orders till de samarbetspartners som har ingått avtal med Barntema.

1.2   Barntema tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för konsument att köpa produkter från flera olika samarbetspartner på ett och samma ställe.

1.3   Samarbetspartnern möjliggör för konsument att köpa produkter på Barntemas webbplats. Samarbetspartnern äger produkterna och betalar en provision till Barntema vid försäljning genom Barntemas webbplats.

1.4   Detta avtal, inklusive dess bilagor, ska tillämpas för all användning av Barntemas tjänster och produkter som erbjuds på domänen www.barntema.se, dess underdomäner och på alla andra Barntema-webbplatser som är tillgängliga för svenska konsumenter. Avvikelser från detta avtal måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

1.5   Rubrikerna i detta avtal tjänar endast till vägledning och utgör ej del av avtalets sakinnehåll.

1.6   Parterna har med detta Avtal ej avsett att bilda något enkelt bolag och parternas förhållande har ej avsetts utgöra agentur eller kommission.

1.7   Meddelande till Samarbetspartnern från Barntema, inklusive men inte begränsat till orderinformation, utbetalningar, supportärenden och all övrig kommunikation, återfinns på Samarbetspartnerns konto på Webbplatsen alternativt förmedlas genom e-post till den adress Samarbetspartnern angivit och förmedlat till Barntama via sitt användarkonto.

2            Åtagande i korthet

2.1   Barntema ska genom sin plattform och sitt system förmedla orders från konsument till Samarbetspartnern.

2.2   Samarbetspartnern äger ej rätt till Barntemas varumärke, firma och logotyp. Innan Barntemas varumärke används gentemot konsument eller i marknadsföringssyfte, utöver vad som anges i detta avtal, ska skriftligt godkännande inhämtas från Barntema.

2.3   Barntema äger alla uppgifter om konsument som förmedlas genom detta samarbete. Samarbetspartnern förbinder sig att under en period på tre (3) år inte kontakta konsument som Barntema förmedlat genom plattformen, med undantag för kontakt som krävs för att fullgöra order och leverans enligt detta avtal.

2.4   Samarbetspartnern förbinder sig att följa Barntemas instruktioner och vid var tid gällande riktlinjer för användarkonton. Barntema förbehåller sig rätten att vid var tid ha möjlighet att vägra registrering av användarkonto på Webbplatsen eller säga upp användare som inte längre innehar giltig F-skattsedel eller är momsregistrerad hos behörig myndighet eller i övrigt utöver näringsverksamhet som privatperson.

2.5   Båda parter intyg att de kommer att arbeta för att försäljningen via Webbplatsen ska bli så hög som möjligt. Samarbetspartnern rekommenderas att länka till sin ”Barntema butik” från sin egen hemsida eller webbplats.

3            Barntemas skyldigheter och rättigheter
Barntema ingår här en icke exklusiv överenskommelse med Samarbetspartnern om att, så länge detta avtal gäller, göra sitt yttersta för att följa de skyldighet som framgår i detta avtal. Barntema ska även agera ansvarsfullt och i god tro samt i synnerhet:

3.1   Hålla Samarbetspartnern uppdaterarad om större förändringar i Barntemas verksamhet eller i de Allmänna villkor och dess bilagor som Samarbetspartnern måste följa.

3.2   Barntema förbinder sig att göra allt som är inom Barntemas kontroll för att Webbplatsen ska hållas felfri och fungerande.

3.3   Granska en produkt och med förbehållen rätt besluta om en produkt får säljas på Webbplatsen.

3.4   Barntema förbehåller sig rätten att justera samt i övrigt anpassa informationen som förmedlas av Samarbetspartnern.

3.5   Barntema äger rätt att ta bort en produkt från Webbplatsen om produkten inte har sålts på tre månader från den dag då produkten godkändes eller om Barntema bedömer att produkten inte uppfyller relevanta krav i lag och andra regler.

3.6   Barntema förbehåller sig rätten att fritt marknadsföra Samarbetspartnerns produkter i alla medier och kanaler med syfte att öka försäljningen.

3.7   Barntema skall månadsvis förse Samarbetspartnern med statistik och underlag på den försäljning som ägt rum för den senaste perioden. I detta underlag ska det framgå hur stor omsättning Samarbetspartnern genererat, provisionens storlek samt förväntat belopp som kommer att utbetalas till Samarbetspartnern. 

3.8   Barntema skall månadsvis betala ut den ersättning som Samarbetspartnern är berättigad till.

3.9   Barntema hanterar all kontakt med konsument, förutom specifika produktfrågor som konsument ställer direkt till Samarbetspartnern.

3.10               Barntema ska göra sitt yttersta för att besvara frågor från Samarbetspartnern så snabbt som möjligt, men alltid inom 24 timmar under helgfria vardagar.

3.11               Barntema kommer att successivt bearbeta den databas av konsumenter som byggs upp. Barntema kommer regelbundet hålla Samarbetspartners uppdaterade om vad som händer i kampanjväg och ge erbjudande om att delta.

4            Samarbetspartnerns skyldigheter och rättigheter
Samarbetspartnern ingår här en icke exklusiv överenskommelse med Barntema om att alltid göra sitt yttersta för att värna om Barntemas kunder och rättigheter enligt detta avtal samt att de ska agera ansvarsfullt och i god tro. I synnerhet ska Samarbetspartnern:

4.1   Följa de Allmänna villkor som för var tid är gällande gentemot konsument och som ingås vid ordertillfället.

4.2   Säkerställa att det finns tillräckligt med produkter i lager för att kunna uppfylla leverans av de produkter som ligger ute till försäljning på Barntemas Webbplats.

4.3   Produkter ska levereras i originalförpackning och när så är brukligt med fullständiga manualer, beskrivningar och garantisedlar. Det åligger Samarbetspartnern att kunna styrka att det har uppfyllts.

4.4   Alltid bifoga Barntemas plocklista vid utskick av en produkt till konsument.

4.5   Säkerställa och ta ansvar för all information som läggs upp under Samarbetspartnerns profil och säkerställa att all information som lämnas till Barntema är korrekt och uppdaterad. Information som efterfrågas av Barntema om exempelvis intyg avseende produktens ursprung, kvalitet och uppfyllande av gällande säkerhets-, hälso- och miljökrav, alternativ annan information, ska utan dröjsmål tillhandahållas till Barntema.

4.6   Hålla de produktegenskaper, priser, moms, beskrivningar etc. som finns för produkten uppdaterade och korrekta.  

4.7   Att säkerställa att produkter som omfattas av kampanjer öronmärks i antalet tillgängliga produkter samt prissätts i enighet med villkoren för aktuell kampanj, samt att om så sker, ersätta Barntema för uppkommen ekonomisk skada.

4.8   Följa de lagar och regler om marknadsföring till konsumenter som gäller i Sverige, samt det som framgår i detta avtal, vid publicering eller annonsering av produkter på Barntema.

4.9   Att endast använda bild- och textmaterial som är korrekt i förhållande till produkten samt ansvara och säkerställa att det finns rättigheter att använda materialet. På bilder samt i texter får inga logotyper, url:er, företagsnamn eller något annat som kan uppfattas som marknadsföring förekomma.

4.10               Endast sälja produkter på Barntema som är fungerande och felfria. Begagnade eller använda produkter får inte säljas på Webbplatsen.

4.11               Att i produktbeskrivningen för de produkter som inte kan skickas via normal postförsändelse, dvs som är otympliga och/eller tunga, tydligt ange detta.

4.12               Säkerställa att produkten skickar direkt till konsumenten så att denne så enkelt och snabbt som möjligt kan få tillgång till produkten. Frakten för att skicka produkten till konsumenten ombesörjs och bekostas av Samarbetspartnern.

4.13               Säkerställa att rätt uppgifter är angivna samt att avisering skickas ut till konsumenten så snart produkten finns att hämta på utlämningsstället. Finns spårningsnummer skall detta anges på användarkontot så att det står med på plocksedeln.

4.14               Bära risken för de produkten till dess att konsumenten mottagit den. Avisering till konsumenten om att produkten avlämnats eller kan hämtas ut på uthämtningsstället fråntar inte Samarbetspartnern risken och ansvaret för produkten förrän produkten faktiskt har mottagits eller hämtats ut av konsumenten. Detta gäller även uthämtade paket som återsänds till Samarbetspartnern trots avisering.

4.15               Produkten skall skickas till konsumenten inom 24 timmar på helgfria vardagar, om inget annat framgår i produktbeskrivningen enligt 4.11. Samarbetspartnern ska även tillse att produkten levereras till konsumenten senast fem (5) arbetsdagar från det att orderinformation har skickats till Samarbetspartnern.

4.16               Vid köp av otympliga och tunga produkter ska konsumenten kontaktas av Samarbetspartnern inom fem arbetsdagar för att tillsammans med konsumenten komma överens om en datum för leverans av produkten. Minst ett leveranstillfälle mellan kl 8-18 vardagar, måste kunna erbjudas inom fem (5) arbetsdagar från dess att konsumenten kontaktats. Samarbetspartnern får be transportfirman kontakta konsumenten i dess ställe.

4.17               Samarbetspartnern ska utan dröjsmål informera Barntema skriftligen om väsentliga ändringar i organisation, verksamhet eller företag. Detta kan exempelvis vara konkurs, inställda betalningar, ägarbyte, stämningar, intrång eller misstanke om intrång i tredje mans immateriella rättigheter, brott mot lagar, regler och krav eller liknande fall.

Kundservice och support

4.18               Kundärende kan inkomma både via Barntema samt direkt från konsument.

4.19               Frågor från konsument hanteras normalt, förutom produktfrågor, av Barntemas kundservice, med hjälp av svar från Samarbetspartnern.   

4.20               Alla kundärenden skall besvaras inom 24 timmar under helgfria vardagar. Detta gäller både ärende som kommer via Barntemas kundservice samt de ärende som kommer direkt från konsument.

4.21               Produktfrågor som kommer direkt till Samarbetspartnern från konsument skickas automatisk med kopia till Barntema. Det är viktigt att du svarar på dessa ärende med ”Svara alla”, så att vi på Barntema ser att konsumenten har fått svar på sin fråga.

4.22               Om svar till konsument inom denna tid uteblir, förbehåller sig Barntema rätten att ta beslut i de berörda ärendena samt hållas skadelös för eventuella skador som därmed uppstår eller kan uppsåt, såvida skadorna inte är orsakade av Barntemas uppsåt eller grova oaktsamhet.

4.23               Alla returer som kommer till Samarbetspartnerns lagerlokal skall registreras via användarkontot och du ska även meddela Barntemas kundservice om att returen inkommit.   

Förbjudna åtgärder

4.24               Priset på Barntema får inte vara högre än vad det är i egen eller annans försäljningskanal.

4.25               Inga hyperlänkar, formaterad text, eller tolkningsbar text får förekomma.

4.26               Sälja produkter som flera olika produkter. Varje produkt får endast förekomma en gång per Samarbetspartner.

4.27               Vid kontakt med konsument, på något sätt försöka få konsument, att göra en beställning utanför Webbplatsen, exempelvis på Samarbetspartnerns egen webbsida.

4.28               Sälja produkter som är olagliga eller otillåtna eller som är kopior, felaktigt märkta eller som på något sätt gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter.

4.29               Publicera information som kan uppfattas som diskriminerande eller stötande.

4.30               Det är förbjudet att kontakta Barntemas kunder i andra fall än vad som måstes för att hantera orders och kundfrågor som kommer in via Webbplatsen. Ingen marknadsföring eller reklam får skickas till dessa kunder som gör reklam för egen eller tredje parts verksamhet. Samarbetspartnern får inte heller använda sig av uppgifter om Barntemas kunder som på något sätt kan riskera att skada Barntema eller konsumenternas för troende för Barntema. Inte heller får Samarbetspartner ta direktkontakt på konsumenten som handlar via Barntema på annat sätt än vad som framgår av detta avtal eller av de Allmänna villkoren. Hanteringen av personuppgifter ska även ske enligt de riktlinjer och instruktioner som finns i personuppgiftspolicyn, Bilaga X. Inga uppgifter om konsumenter som förmedlas genom Barntema får överlåtas till tredje part om det inte är för att uppfylla villkoren i detta avtal.

5            Ersättning och betalning

5.1   Barntema tar inte ut någon fast kostnad för att Samarbetspartner säljer sina produkter på Webbplatsen. Barntema tar istället ut en provisionsbaserad kostnad på varje såld produkt. Denna provision regleras i bilaga 1.

5.2   Barntema åtar sig att utbetala Samarbetspartnerns ersättning den siste, månaden efter försäljningsmånaden. Detta innebär att februaris försäljning utbetalas den 31 mars. Om den siste är en helgdag, utbetalas pengarna på den vardag som infaller närmast därefter.

5.3   Oaktat inom vilken period utbetalning skall ske har Barntema rätt att hålla inne ersättning till Samarbetspartnern om: (a) Samarbetspartnern inte fullföljt sina åtaganden gällande konsumentorder av saluförd(a) produkt(er), (b) Barntema vidtar åtgärd enligt de punkter som faller in under rubriken ”Förbjudna åtgärder”, (c) konsumenten inom 14 dagar från mottagandet returnerar produkten enligt gällande regler i Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, (d) konsumenten inom trettio (30) dagar från mottagandet reklamerar sitt köp, eller (e) Samarbetspartnern har brustit eller befaras att brista i sina åtaganden enligt detta Avtal (Retentionsrätt).

5.4   Ersättningar och kostnader som uppkommer vid retur, ånger, reklamation samt outhämtat paket, i de fall Barntema väljer att ta ut en sådan, regleras i Samarbetspartnerns ersättning. Vid nyttjande av ångerrätten betalar konsumenten returfrakten om Samarbetspartnern inte erbjuder fri retur, vilket i sådana fall skall framgå i produktbeskrivningen. Vid fri retur ska Samarbetspartner i största möjliga mån skicka ut en retursedel med leveransen eller vid förfrågan från Barntema.  Vid godkänd reklamation står Samarbetspartnern för kostnaden för returen. Om konsument inte hämtar ut sitt paket, men ändå vill ha produkterna, så ska paketet skickas ut på nytt. En ny frakt på 39 kronor kommer i dessa fall att debiteras konsumenten, vilken tillfaller Samarbetspartnern om villkoren för avisering har uppfyllts. I de fall Barntema bedömer det nödvändigt att ta ut en avgift för outhämtat paket så tillfaller den Samarbetspartnern.   

5.5   Samarbetspartnern har ingen rätt till ränta på innestående medel i väntan på att utbetalningsdagen ska infalla enligt detta avtal.

6            Allmänt

6.1   Samarbetspartnern är härmed införstådd i att försäljning av produkt sker till konsumenter, varför konsumentskyddsregler blir tillämpliga på samtliga försäljningar som sker genom Barntema. Barntema följer gällande konsumentlagstiftning och avgör vilken påföljd som skall bli aktuell i respektive konsumentärende. Samarbetspartnern är skyldig att följa Barntemas vad var tid gällande Allmänna villkor samt att samarbeta med Barntema för att verka för en bra lösning för konsumenten i kundserviceärenden.

6.2   Samarbetspartnern är skyldig att i användarkontot ha en aktuell adress för returhantering. För det fall sådan information saknas kommer Samarbetspartnerns registrerade adress att användas.

7            Produktansvar, försäkring och garantier

7.1   Samarbetspartnern ansvarar för eventuella förbud, begränsningar, förelägganden, returkrav eller andra myndighetspåbud som kan aktualiseras i samband med försäljning och exponering av produkten på Webbplatsen.

7.2   Om Samarbetspartnern avviker vad som anses vara ”praxis” gällande garanti på en produkt, så ska detta tydligt framgå av produktbeskrivningen.

7.3   Barntema skall hållas fri från allt ansvar som härrör till Samarbetspartnerns produkt.

7.4   Utöver ovanstående skall Samarbetspartnern säkerställa att produkten uppfyller vid var tid gällande lagkrav på säkerhet, hälsa och miljö.

8            Immateriella rättigheter

8.1   Barntema har rätt att använda Samarbetspartnerns varumärke, bilder och produkter för marknadsföringssyfte både på Webbplatsen samt i externa medier.

8.2   När Samarbetspartnern väljer att lägga in produktbeskrivningar, bilder eller annat grafiskt material på Webbplatsen upplåter Samarbetspartnern en tidsbegränsad rätt för Barntema att nyttja sådant material kostnadsfritt under den tid som produkten finns i Barntemas system. Upplåtelsen innefattar även rätt för Barntema att underlicensiera denna nyttjanderätt.

8.3   Barntema har utöver vad som anges i punkt 8.1 ingen rätt att utnyttja immateriella rättigheter som tillhör Samarbetspartnern.

8.4   Samarbetspartnern ska hålla Barntema fri från all skada, böter eller skadestånd som beror på Samarbetspartnerns produkt eller dess immateriella rättigheter. Detta gäller även krav som kommer från tredje part.

8.5   All rätt till konsument- och kundrelaterad information, inkl rätten att registrera i databas, ägs uteslutande av Barntema. All information om konsument som överlämnats åt Samarbetspartnern under detta avtal ska omedelbart återlämnas eller raderas vid avslutande av detta avtal.

8.6   Samarbetspartnern äger ej rätt att utan Barntemas föregående skriftliga samtycke nyttja immateriella rättigheter tillhörande Barntema.

9            Ansvarsbegränsning och skadestånd

9.1   Samarbetspartnern ansvar fullt ut för produkter som ligger ute till försäljning på Webbplatsen, dess märkning och tillhörande information, beskrivning, marknadsföring eller leverans. Samarbetspartnern ansvarar för skada som uppkommer med anledning av eller i samband med försåld vara, dess försäljning på Webbplatsen och den information som Samarbetspartnern tillhandahållit, samt eventuella personuppgifter som Samarbetspartnern nyttjar i strid mot lag eller detta avtal, och åtar sig att hålla Barntema skadelös vid alla typer av tredjemansanspråk, inkluderat men inte begränsat till krav från konsumenter, juridiska personer och andra privata organisationer samt offentliga organ. Samarbetspartnerns ansvar enligt denna bestämmelse innefattar att hålla Barntema skadeslös i händelse av produktansvar för sak- eller personskada, ansvar gentemot tredje man p.g.a. att produkten ej uppfyller säkerhets-, hälso- och miljökrav, ansvar p.g.a. intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Detta åtagande gäller även för konkursvaror och andra liknande produkter (exempelvis produkter som sålts i befintligt skick), i den mån Barntema hålls ansvarigt.

9.2   För det fall Barntema hamnar i tvist avseende Samarbetspartnerns produkt, marknadsföringsmaterial eller tredje mans immateriella rättigheter skall Samarbetspartnern utan dröjsmål ersätta Barntema för de skäliga rättegångskostnader som uppstår under handläggningen av tvisten samt vara Barntema behjälplig under tvistens gång.

9.3   Samarbetspartnerns ansvar för skada enligt punkt 9.1 innefattar även det direkta ansvar gentemot konsumenten som Samarbetspartnern kan aktualiseras enligt 46 § Konsumentköplagen. Vid tekniska fel eller handhavandefel ansvarar Barntema ej för utebliven försäljning, kostnader eller eventuella skador som kan uppkomma med anledning härav.

10      Avtalets avslutande

10.1               Båda parter i detta avtal kan när som helst genom ett skriftligt besked avsluta detta avtal.

10.2               Barntema kan närsomhelst avsluta detta avtal om Samarbetspartnern inte följer avtalet eller dess bilagor eller om Samarbetspartnern på något sätt uppfattas negativ av konsument.

10.3               När avtalet upphört att gälla har Samarbetspartnern rätt att åter disponera över de produkter som varit reserverade i dennes lager för försäljning på Barntema.

10.4               Det noteras att vissa bestämmelser på grund av sin natur skall äga fortsatt tillämplighet även efter Avtalets upphörande, exempelvis bestämmelserna om Samarbetspartnerns skyldighet att finansiera samt medverka i reklamationsärende samt bestämmelserna om ansvar enligt detta Avtal. Observera speciellt, men inte endast, de paragrafer som nämner kund- och konsumentinformation.

10.5               Om någon part står i ekonomisk skuld till den andra, ska denna betalas inom 60 dagar.  

11      Sekretess

11.1               Parterna förbinder sig under den tid parterna omfattas av Avtalet samt efter avtalets upphörande, att inte till tredje man avslöja innehållet i Avtalet eller Konfidentiell Information i övrigt som part erhåller från den andra parten i samband med de affärer som regleras genom Avtalet för utomstående, om inte den andra parten lämnat sitt skriftliga godkännande härtill. Part förbinder sig därtill att inte använda Konfidentiell Information som erhållits från den andra parten i annat syfte än för att uppfylla sina skyldigheter enligt Avtalet. Denna punkt gäller dock inte för information som (a) är allmänt känd, till följd av annat än brott mot Avtalet, (b) den avslöjande parten kan visa att den kände till innan den erhölls från den andra parten, (c) uppenbarligen inte är av konfidentiellt slag, eller (d) måste utlämnas enligt domstolsbeslut eller annan tvingande lag eller rättspraxis.

12      Tvist, lag och lagrum

12.1               Barntemas underlåtelse att kräva fullgörande av åligganden enligt Avtalet skall inte tolkas som att Barntema har avstått från sin rätt att ställa kravet, och sådan underlåtelse skall heller inte påverka Barntemas rätt att kräva ersättning eller verkställighet för Samarbetspartnerns brister i fullgörandet av dennes åligganden enligt Avtalet.

12.2               Barntema är inte ansvarig eller ersättningsskyldig för utebliven försäljning till följd av fel på webbsidan eller andra brister i systemet. Inte heller är Barntema ersättningsskyldig för att verksamhet hindras eller indirekt påverkas genom lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelser, strejk, lockout, bojkott, blockad, tekniskt fel/avbrott/bristande tillgång till tele- eller IT-system eller skadad data i Barntemas system, strömavbrott, skadegörelse (inklusive datavirus och datahacking), eller annan liknade händelse.

12.3               Vardera parten ansvarar för att den har erforderliga tillstånd för att bedriva verksamhet i enlighet med detta Avtal.

12.4               Svensk materiell rätt skall tillämpas på Avtalet och dess eventuella bilagor. Tvist avseende giltighet, tolkning, tillämplighet eller tillämpning av Avtalet och dess innehåll, samt rättsförhållande som uppstått härav, skall avgöras av allmän domstol varvid Malmö tingsrätt skall vara första instans. Språket för förfarandet ska vara svenska. 

 

Bilaga 1 – Ersättning och betalning

Barntema tar ut en provision från Samarbetspartnern på all försäljning för att täcka kostnader för marknadsföring, betallösningar, kundservice samt administration.

Den provision som Barntema tar ut från Samarbetspartnern är för närvarande tio (10) procent av försäljningspriset inklusive moms vid fullbordat köp (på användarkontot återges provisionen exklusive moms). Barntema har ingen rätt till provision på produkter som återlämnas genom ångerrätt eller reklamation, eller om köpet av annan orsak inte fullbordas.

Detta innebär att om Samarbetspartnern säljer en produkt via Barntema till Konsument för exempelvis 200 kronor, betalar Samarbetspartnern 20 kronor inklusive moms till Barntema för tjänsten.  

Provisionen betalas ut månadsvis den siste, månaden efter försäljningsmånaden. Detta innebär att februaris försäljning utbetalas den 31 mars. Om den siste är en helgdag, utbetalas pengarna på den vardag som infaller närmast därefter.

Provision beräknas den 15:e i månaden efter försäljningsmånaden för att i största möjliga mån kunna göra justeringar för ånger, reklamation, etc. Vid de fall en kundreklamation, eller annan åtgärd som kräver återbetalning, händer efter försäljningsmånadens slut, kommer detta belopp att justeras i den framtida utbetalning som ligger närmst i tid. Finns ingen utbetalning att göra inom tre (3) månader så kommer beloppet istället att faktureras Samarbetspartnern. Övriga kostnader regleras av Avtalet eller dess bilagor och justeras även de enligt ovan.

Barntema är införstådd med att provisionen är den ersättning som skall betalas för förmedling av ordern och ingen annan servicekostnad kommer att drabba Samarbetspartnern. Samarbetspartnern är i sin tur införstådd med att att det belopp som utbetalas är produktens försäljningspris minus provision, vid fullbordat köp.

För det fall förändringar i lagstiftning eller annan händelse utom Barntemas kontroll medför ökade kostnader för Barntema, äger Barntema rätt att under pågående avtalsperiod i motsvarande mån ändra de avtalade priserna gentemot Samarbetspartnern. En sådan ändring skall Barntema skriftligen informera om en (1) månad innan den verkställs.  

Övriga villkor för ersättning och betalning framgår av punkt 5 i avtalet.

Bilaga 2 -  Allmänna villkor (vid konsumentköp)

Bilaga 3 – Personuppgiftspolicy  ersätts den 25e maj 2018 av GDPR.

Bilaga 4 – Förbjudna Produkter

Bilaga 5 - Bedrägeripolicy 

Denna policy har för avsikt att beskriva Barntemas interna arbete mot bedrägerier och syftar även till att bidra till trygghet och säkerhet i alla angelägenheter som rör försäljning via Barntemas Webbplats. 

Barntema ser mycket allvarligt på bedrägeriförsök och bedrägerier som görs via Barntemas Webbplats och arbetar aktivt med att förbättra interna rutiner och se över betalningssäkerheten för att motverka bedrägerier. Om en kund utsätts för bedrägeri behöver Barntema utreda hur Produkten är skickad. Det vill säga om Produkten är skickad spårbar eller icke-spårbar, då detta är avgörande för att veta vem som skall stå för uppkomna kostnader.

Vem står för fraktkostnaden om Varan har skickats spårbar

Med spårbar försändelse avses att paket och brevPaket skickas med spårbar post, det vill säga antingen med spårbart sändningsnummer/kolli-ID eller med rekommenderat brev och där det sker identitetskontroll vid överlämnandet när försändelsens slutliga leverans sker genom fysiskt överlämnande. För att kravet på spårbarhet ska anses vara uppfyllt krävs för elektroniska Produkter även att Samarbetspartnern på förfrågan kan uppge serienumret för sådan Produkt.

Är Produkten skickad spårbar och bedrägeriet genomförts, det vill säga att Produkten hämtas ut av någon annan än Konsumenten, ska kostnaden vanligtvis betalas av den betalningsleverantör som köpet genomförts med. Konsumenten blir då krediterad avseende kostnaden för Produkten och Samarbetspartnern får sin utbetalning.

Om kunden har mottagit produkten

Om försändelsen är skickad spårbar och har hämtats ut av konsumenten skickar Barntema i dessa fall ut retursedel till konsumenten och Produkten kan på så vis returneras till Samarbetspartnern. Samarbetspartnern ska i dessa fall bekosta returfraktsedeln som skapats av Barntema.

Om försändelsen inte har hämtats ut av kunden

För försändelse som skickats spårbar men som inte hämtats ut av kunden gäller att produkten automatiskt returneras till Samarbetspartnern. 

Vem står för fraktkostnaden om Varan har skickats icke-spårbar

Har försändelsen skickats icke-spårbar och det därför inte gjorts någon ID-kontroll vid utlämnandet, ansvarar Samarbetspartnern för bedrägeriet. Konsumenten blir då krediterad avseende kostnaden för Produkten, Samarbetspartnern får ingen utbetalning.

Om försändelsen inte har hämtats ut av kunden

Vid försändelse som inte skickats spårbar och som inte hämtats ut av Konsumenten som blivit utsatt för bedrägeri gäller att Produkten automatiskt returneras till Samarbetspartnern om den ligger på ett utlämningsställe. 

Stoppa order

Om betalningsleverantören inkommer till Barntema med en begäran om att "Stoppa order" kommer Barntema att kontakta samtliga Samarbetspartners i den berörda ordern för att försöka stoppa utskicken. Om försändelsen har hunnit skickas iväg efterfrågar Barntema spårningsnummer och fraktbolag för att kunna vidarebefordra informationen till betalningsleverantören. Mail med dessa förfrågningar måste besvaras snarast, utan dröjsmål.

Barntema kontaktar Samarbetspartnern i första hand per e-post eller telefon då denna situation uppstår. Efter svar har mottagits skickar Barntema alltid ut ett mail där samtalet bekräftas. Meddelandet om att ”Stoppa order” ska anses vara mottaget av Samarbetspartnern i och med avsändandet. Barntemas kundservice informerar löpande om uppdateringar eller beslut i ärendet från Payson, PayPal, Klarna eller annan betalningsleverantör. Barntema samarbetar alltid med myndigheter och polis kring bedrägerifrågor och Samarbetspartnern förväntas bistå Barntema så långt det är möjligt i dessa ärenden.

Copyright © Dessa villkor är skyddade av upphovsrätten och får ej kopieras eller publiceras utan godkännande av Barntema. 

Få vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev för att få information om kampanjer, tävlingar, rabatter och mycket mer på temat barn.